Frente per les Identid¡ts y LLengìes Amenazades
   
PORTADA

õQU‰ E'L FILLA?

õPER QU‰'L FILLA?

OBJETIBO

CONTACTA EN LO FILLABalenci¡
Balear
Castell¡
Ingll©sõQu© e'l FILLA?
             Pa denunci¡ esta situaciã y luch¡ pa que se respete y fomente, de forma efectiba, lo dret de tots los europeos a conserb¡ lo seu patrimoni llingì­stic reyal, y acab¡ en los sut­ls casos d'etnocidi llingì­stic que pretenen acab¡ en esto important­sim y ric patrimoni cultural s'¡ constituit lo Frente Per Les Identid¡ts y LLengìes Amenazades (FILLA).

             Lo FRENTE PER LES IDENTIDTS Y LLENGœES AMENZADES e una pllataforma europea, d'asociaciãns cultur¡ls y c­biques no gubernament¡ls y independ©ns, legalmen constituida, que intente agrup¡ a totes aquelles asociaciãns u pllataformes d'id©ntiques caracter­stiques pa, de forma solidaria, denunci¡ los casos que presenten algên grado de sustituciã llingì­stica inducida, tan per instancies pêblliques com pribades.

             A les asociaciãns que integren lo FILLA ye participen principalmen especialistes en filoloch­a y sociollingì­stica que pretenen estudi¡ y inform¡ sobre los difer©ns casos que se denuncien. Pero tam© ye treballe personal que se dedique a la chestiã asociatiba en la funciã de facilit¡ la integraciã de nous asoci¡ts y de foment¡ la coordinaciã de l'acciã d'esta pllataforma europea.
 

Frente per les Identid¡ts y LLengìes Amenazades
info@filla.info