Front per sas Identidàts y de sas Lléngos Amenassàdas
   
PORTADA

¿QU'ÊS EL FILLA?

¿PERQUÊ EL FILLA?

OBJETTIU

CONTACTA EMB EL FILLAAragonés (oriental)
Valensià
Español
Inglês

¿Qu'ês el FILLA?
             Per denunsià y lutxà per que se respètti y foménti, de forma efectiva, es dret de tots ets europèus a conservà es séu patrimòni llingüístich réàl, y acabà emb sos sutils càssos d'etnocidi llingüístich que preténen acabà emb aquést importantíssim y rich patrimòni cultural, s'hà costituíd es Front de sas Identidàts y de sas Lléngos Amenassàdas (FILLA).

             Es FRONT DE SAS IDENTIDÀTS Y LLÉNGOS AMENASSÀDAS, ês una plataforma europèa d'associacions culturàls y cívicas no guvernementàls y independéns, legàlmént costituída, que mira de juntà a todas aquéllas associacions ò plataformas de idènticas características, per que de forma solidàri, denunsíin es càssos que presénten còlca gràu de sustitució llingüística induída tànt per istànsis púbblicas còm privadas.

             A sas associacions que conformen el FILLA prenen pàrt pinsipàlmént espécialistes/as en filología y sòcillingüística, que preténen estodià y informà sobre es diferéns càssos que se denuncíen. Però també, hey fà feyna personal que se dedica a sa gestió asociativa, emb sa funció d'obrí camí a s'intégració de nòus associàds, y de fomentà sa coordinació de s'acció d'aquésta plataforma europèa.
 

Front per sas Identidàts y de sas Lléngos Amenassàdas
info@filla.info