Front per les Identitats i Llengues Amenacades
   
PORTADA

?QUE ES EL FILLA?

?PERQUE EL FILLA?

OBJECTIU

CONTACTA EN EL FILLAAragones (oriental)
Balear
Castella
Angles

?Que es el FILLA?
             Per a denunciar i lluitar per a que es respecte i fomente, de forma efectiva, el dret de tots els europeus a conservar el seu patrimoni llinguistic real, i acabar en els sutils casos d'etnocidi llinguistic que pretenen acabar en est importantissim i ric patrimoni cultural s'ha constituit el Front per les Identitats i Llengues Amenacades (FILLA).

             El FRONT PER LES IDENTITATS I LLENGUES AMENACADES es una plataforma europea, d'associacions culturals i civiques no guvernamentals i independents, llegalment constituida, que intenta agrupar a totes aquelles associacions o plataformes d'identiques caracteristiques, per a que de forma solidaria denuncien els casos que presenten qualsevol grau de sustitucio llinguistica induida tant per instancies publiques com privades.

             En les associacions que integren el FILLA participen principalment especialistes en filologia i socio-llinguistica que pretenen estudiar informar sobre els diferents casos que es denuncien. Pero tambe treballa personal que es dedica a la gestio associativa, en la funcio de facilitar l'integracio de nous associats, i de fomentar la coordinacio de l'accio d'esta plataforma europea.
 

Front per les Identitats i Llengues Amenacades
info@filla.info